Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Ứng dụng Quản lý ứng dụng auto start khi khởi động thiết bị Android

ngoanrazor

Thành viên
Tham gia ngày
29/7/15
Bài viết
108


# Giới thiệu
Đây là ứng dụng có thể giúp bạn làm cho các ứng dụng khác có thể tự động khởi động khi thiết bị khởi động. Sau khi bạn thêm ứng dụng vào danh sách bắt đầu tự động, ứng dụng đó sẽ tự động khi thiết bị của bạn khởi động.

#Đặc trưng
✓Thêm và quản lý ứng dụng tự động bắt đầu

# Làm thế nào để sử dụng ứng dụng này?
Chọn và thêm ứng dụng vào danh sách bắt đầu tự động.


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phongphan.auto.start.manager
 
Top