Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Hướng dẫn Hướng dẩn mod một số code ( không chuyên ) MIUI v8

Vipchi2014

Thành viên
Tham gia
30/11/16
Bài viết
322
PHẢI ĐỌC PHẦN LƯU Ý NÀY NHÉ...AI KO ĐỌC SẺ BỊ LỖI NGAY
Lưu ý :
Nếu mod file hệ thống ko nên sign bằng apktool dc mà phải dùng xpoler bug cái apk gốc mod và copy 1 mục META-INF và 1 file AndroidManifest.xml qua bên file mod là ok ko bị lổi...nếu mod cần sửa smail thì cần deodex còn ko sửa smail thì ko cần deodex và biết dùng apktool nhé !
SAO LƯU LẠI BẢN ROM ĐANG DÙNG TRƯỚC KHI LÀM NHÉ !!!!

Mình sẻ hướng dẩn mod một số code trên miui 8.1 nếu ai 8.2 hay 8.5 có thể tham khảo hay mod thử.
1 - MOD Miuisystem.apk loại bỏ thanh trược độ sáng
Decompile Miuisystemui.apk ra mở theo đường dẩn:
MiuiSystemUI\res\layout\status_bar_expanded_single_page.xml
Tìm code này
Mã:
<include android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="@dimen/single_page_brightness_panel_height" android:layout_marginBottom="@dimen/single_page_brightness_panel_bottom" layout="@layout/status_bar_expanded_brightness_panel" />
Và sửa lại
Mã:
<include android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="@dimen/single_page_brightness_panel_height" android:layout_marginBottom="@dimen/single_page_brightness_panel_bottom" layout="@layout/status_bar_expanded_brightness_panel" />
Vào tiếp Miuisystemui/res/values/dimens
Tìm và sửa lại code này thế này
Mã:
<dimen name="single_page_brightness_panel_height">13.0dip</dimen>
Lưu ý chổ 13.0dip là độ cao của bảng thông báo thanh trược sáng
Xong lưu lại hết và Recompile chép vào chổ củ system.
Screenshot_2017-06-30-13-54-11-230_com.miui.home.png


2 - MOD Settings.apk xem mật khẩu wifi đả nhập trước đó
( Lưu ý phải có quyền root )
Decompile Settings.apk
Theo đường dẩn tìm settings/res/xml/wifi_setting.xml
Tìm code
Mã:
<Preference android:persistent="false" android:title="@string/advanced_settings" android:fragment="com.android.settings.wifi.AdvancedWifiSettings" />
Và chép dưới nó code này
Mã:
<PreferenceScreen android:title="@string/pwifi_title" android:key="pwifi">
    <intent android:targetPackage="wilk.wifi.pwd" android:action="android.intent.action.MAIN" android:targetClass="wilk.wifi.pwd.ui.MainActivity" />
  </PreferenceScreen>
Và kết quả sẻ như thế này
Mã:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PreferenceScreen android:title="@string/wifi_settings_category"
 xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <CheckBoxPreference android:title="@string/wifi_enable" android:key="wifi_enable" android:order="1" />
  <PreferenceCategory android:title="@string/wifi_settings_category" android:key="wifi_settings" android:order="100">
    <CheckBoxPreference android:persistent="false" android:title="@string/wifi_notify_open_networks" android:key="notify_open_networks" android:summary="@string/wifi_notify_open_networks_summary" />
    <CheckBoxPreference android:persistent="false" android:title="@string/wifi_enable_data_and_wifi_roam" android:key="enable_data_and_wifi_roam" android:summary="@string/wifi_enable_data_and_wifi_roam_summary" />
    <Preference android:persistent="false" android:title="@string/saved_wifi" android:key="saved_wifi" android:fragment="com.android.settings.wifi.MiuiSavedAccessPointsWifiSettings" />
    <Preference android:persistent="false" android:title="@string/advanced_settings" android:fragment="com.android.settings.wifi.AdvancedWifiSettings" />
    <PreferenceScreen android:title="@string/pwifi_title" android:key="pwifi">
    <intent android:targetPackage="wilk.wifi.pwd" android:action="android.intent.action.MAIN" android:targetClass="wilk.wifi.pwd.ui.MainActivity" />
  </PreferenceScreen>
  </PreferenceCategory>
</PreferenceScreen>
Tiếp theo vào settings/res/values/stings.xml thêm code này dưới cùng và trên code </resources>
Mã:
<string name="pwifi_title">Passwords</string>
Muốn có tiếng việt thì settings/res/values-vi/stings.xml thêm code này dưới cùng và trên code </resources>
Mã:
<string name="pwifi_title">Mật khẩu wifi đã kết nối</string>
Lưu lại hết và Recompile lại trưa xong nhé tải file này về https://www.mediafire.com/file/ti7tvat57cgtt60/Wifisave.zip
giải nén ra chép wifisave vào priv-app set quyền thư mục 0755 file 0644 là dc.
Screenshot_2017-06-30-13-53-49-809_com.android.settings.png
Screenshot_2017-06-30-13-54-00-223_wilk.wifi.pwd.png
 
Sửa lần cuối:

Vipchi2014

Thành viên
Tham gia
30/11/16
Bài viết
322
3 - Bác @phan_tq cho mình mượn mấy cái file bác nhé
Mod âm lịch kiểu đơn giản và dể làm
Decompile Miuisystemui.apk đả deodex nhé
Chép file này vào đúng theo đường dẩn MiuiSystemUI/smali/com/android/
https://drive.google.com/open?id=0B-5fwDO-_cUTTmo0eVAyZkowZVE
Theo đường dẩn sao
Miuisystemui/res/layout/status_bar_expanded_header.xml
Tìm code này
Mã:
<com.android.systemui.statusbar.ColorImageTextView android:entries="@array/duration_entries" android:id="@id/temperature" android:visibility="gone" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginBottom="2.0dip" android:layout_alignParentBottom="true" android:entryValues="@array/duration_entryValues" android:layoutDirection="ltr" />
Xoá 2 code nằm dưới code trên đó
Screenshot_2017-06-30-14-20-21-312_com.rhmsoft.edit.pro.png

Xong chép vào lại chổ xoá đó 3 code này
Mã:
<com.android.systemui.statusbar.policy.Clock android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Expanded.Weather" android:textSize="11.0dip" android:id="@id/date_time" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/no_weather_description" android:layout_alignParentBottom="true" android:layout_marginStart="10.0dip" android:layout_toEndOf="@id/temperature" />
      <com.android.nongphan.Amlich.DuongLich2AmLich android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Expanded.Date" android:textSize="10.0dip" android:textColor="#ccffffff" android:id="@id/amlich" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginBottom="13.0dip" android:layout_alignParentBottom="true" android:layout_marginStart="8.0dip" android:layout_toEndOf="@id/temperature" />
      <TextView android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Expanded.Weather.Description" android:textSize="10.0dip" android:textColor="#ccffffff" android:id="@id/weather_description" android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="0.0dip" android:layout_marginBottom="10.0dip" android:layout_above="@id/date_time" android:layout_marginStart="10.0dip" android:layout_toEndOf="@id/temperature" />
Mở res/values/ mở ids.xml thêm code này vào cuối cùng trên cái code </resources>
Mã:
  <item type="id" name="dayofweek">false</item>
  <item type="id" name="amlich">false</item>
Mình xin nói thêm code âm lịch với code ngày tháng nếu nhiệt độ 2 chử số nó sẻ nhảy ra và 1 chử số nó sẻ nhảy vào theo lại sẻ ko bị chử sai lệt...
Riêng code này
Mã:
<TextView android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Expanded.Weather.Description" android:textSize="10.0dip" android:textColor="#ccffffff" android:id="@id/weather_description" android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="0.0dip" android:layout_marginBottom="10.0dip" android:layout_above="@id/date_time" android:layout_marginStart="10.0dip" android:layout_toEndOf="@id/temperature" />
Nếu muốn hiển thị thêm báo thời tiết dông bảo hay gì gì đó thì sửa lại thế này mặc định mình tắt nó đi
Mã:
<TextView android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Expanded.Weather.Description" android:textSize="10.0dip" android:textColor="#ccffffff" android:id="@id/weather_description" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginBottom="10.0dip" android:layout_above="@id/date_time" android:layout_marginStart="10.0dip" android:layout_toEndOf="@id/temperature" />
Ok xong hết rồi đó lưu lại và Recompile bỏ vào lại chổ củ
Screenshot_2017-06-30-13-54-11-230_com.miui.home.png
 
Sửa lần cuối:

Vipchi2014

Thành viên
Tham gia
30/11/16
Bài viết
322
4 - MOD tắt icon pin trên thanh trạng thái
Dịch ngược Settings.apk
Vào settings/res/values/arrays tìm 2 code này
Mã:
<string-array name="battery_indicator_style_entries">
Mã:
<string-array name="battery_indicator_style_values">
Và sửa lại như hình
Screenshot_2017-07-04-07-25-00-893_com.rhmsoft.edit.pro.png

Vào settings/res/values-vi tìm code
Mã:
<string-array name="battery_indicator_style_entries">
sửa lại như hình
Screenshot_2017-07-04-07-28-34-848_com.rhmsoft.edit.pro.png

Xong lưu lại Recompile lại
Tiếp theo là dịch ngược
SecurityCenter.apk
Vào SecurityCenter/res/values/strings tìm power_settings_shape và sửa lại code như này
Mã:
<string name="power_settings_shape">Off</string>
Tiếp vào values-vi/strings tìm power_settings_shape sửa lại code như này
Mã:
<string name="power_settings_shape">Tắt</string>
Xong Recompile lại nhé
Tiếp là cái quan trọng nhất
Dịch ngược
MiuisystemUI.apk
Dường dẩn res/layout/status_bar_simple.xml
Tìm code này
Mã:
<com.android.systemui.statusbar.phone.BatteryStatusIconView android:id="@id/battery" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
Và sửa lại như này
Mã:
<com.android.systemui.statusbar.phone.BatteryStatusIconView android:id="@id/battery" android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="0.0dip" />
Chổ pin % mình thấy hơi nhỏ nên có thể áp dụng code này thêm vào làm lớn % pin
Mã:
android:textSize="10.0dip"
Có thể thay đổi chổ 10.0dip thành số khác số càng lớn % sẻ càng lớn.
Thêm vào sẻ được code như sao
Mã:
<TextView android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Battery" android:textSize="10.0dip" android:gravity="center" android:id="@id/battery_num" android:paddingBottom="@dimen/statusbar_battery_text_bottom_padding" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:layout_marginStart="1.0dip" android:layout_marginEnd="3.0dip" />
Còn 2 code này có sẳn ta có thể sửa lại canh lề cho đẹp
android:layout_marginStart="1.0dip" (code này là canh trước) android:layout_marginEnd="3.0dip" (code này canh lề cuối) mình nghỉ để
android:layout_marginEnd="1.0dip" là vừa.
Xong Recompile và chép vào lại chổ củ trong system.
Screenshot_2017-07-04-07-53-54-391_com.android.settings.png 
Sửa lần cuối:

Vipchi2014

Thành viên
Tham gia
30/11/16
Bài viết
322
5 - MOD ẩn biển tượng tin nhắn trong trình gọi InCallUI.apk
Đầu tiên deco InCallUI.apk
Theo đường dẩn tìm res/Layout/answer_oper_view.xml
Tìm code này

Mã:
<LinearLayout android:gravity="bottom|center" android:orientation="vertical" android:id="@id/incoming_message_layout" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:layout_marginLeft="@dimen/incoming_circle_img_margin_right">
        <com.android.incallui.view.ArrowImageView android:id="@id/incoming_message_arrow" android:visibility="gone" style="@style/Incoming.ArrowImageView" />
        <com.android.incallui.view.CircleImageView android:id="@id/incoming_message" android:visibility="invisible" android:layout_marginBottom="@dimen/incoming_operate_btn_margin_bottom" android:src="@drawable/incoming_message" android:contentDescription="@string/description_image_button_message_enter" circle:radiusNormalColor="@color/incoming_message_color_n" circle:radiusPressColor="@color/incoming_message_color_p" circle:radiusStyle="fill" style="@style/Incoming.CircleImageView" />
      </LinearLayout>
Và sửa lại thế này
Mã:
<LinearLayout android:gravity="bottom|center" android:orientation="vertical" android:id="@id/incoming_message_layout" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="0.0dip" android:layout_marginLeft="@dimen/incoming_circle_img_margin_right">
        <com.android.incallui.view.ArrowImageView android:id="@id/incoming_message_arrow" android:visibility="gone" style="@style/Incoming.ArrowImageView" />
        <com.android.incallui.view.CircleImageView android:id="@id/incoming_message" android:visibility="invisible" android:layout_marginBottom="@dimen/incoming_operate_btn_margin_bottom" android:src="@drawable/incoming_message" android:contentDescription="@string/description_image_button_message_enter" circle:radiusNormalColor="@color/incoming_message_color_n" circle:radiusPressColor="@color/incoming_message_color_p" circle:radiusStyle="fill" style="@style/Incoming.CircleImageView" />
      </LinearLayout>
Và sao đó CẮT code đó bỏ lên trên code này
Mã:
<LinearLayout android:gravity="bottom|center" android:orientation="vertical" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:layout_marginLeft="@dimen/incoming_circle_img_margin_right">
        <com.android.incallui.view.ArrowImageView android:id="@id/incoming_answer_arrow" android:visibility="gone" style="@style/Incoming.ArrowImageView" />
        <com.android.incallui.view.CircleImageView android:id="@id/incoming_answer" android:visibility="invisible" android:layout_marginBottom="@dimen/incoming_operate_btn_margin_bottom" android:src="@drawable/incoming_answer" android:contentDescription="@string/description_image_button_answer" circle:radiusNormalColor="@color/incoming_ring_color_n" circle:radiusPressColor="@color/incoming_ring_color_p" circle:radiusStyle="fill" style="@style/Incoming.CircleImageView" />
      </LinearLayout>
Xong reco lại chép vào chổ củ
11383805.png
 
Sửa lần cuối:

Vipchi2014

Thành viên
Tham gia
30/11/16
Bài viết
322
6 - MOD services.jar để có thể xoá bỏ updater.apk hay MiuiMarket.apk mà ko bị treo logo
Đầu tiên phải deodex services.jar
Vào system/framework/oat/arm64 copy file services.odex bỏ vào chổ cần deodex và vào system/framework copy file services.jar ra bỏ chung với services.odex rồi bắt đầu deodex


Deo dex xong bắt đầu làm
Vào smail/com/miui/server tìm file này
SecurityManagerService.smali
Mở ra và tìm code này
Mã:
.method private checkSystemSelfProtection(Z)V
Nó sẻ thế này
Mã:
.method private checkSystemSelfProtection(Z)V
  .locals 1

  new-instance v0, Lcom/miui/server/SecurityManagerService$1;

  invoke-direct {v0, p0, p1}, Lcom/miui/server/SecurityManagerService$1;-><init>(Lcom/miui/server/SecurityManagerService;Z)V

  invoke-virtual {v0}, Lcom/miui/server/SecurityManagerService$1;->start()V

  return-void
.end method
Và sẻ thay đổi như sao
Mã:
.method private checkSystemSelfProtection(Z)V
  .locals 3
  .param p1, "onlyCore"  # Z

  .prologue
  return-void
.end method
Xong rồi đó reco lại và signs nó như tôi đả nói ở phần LƯU Ý TRÊN ĐẦU BÀI và đổi tên nó lại thành services.jar bỏ vào chổ system/framework còn file services.odex trong system/framework/oat/arm64 có thể xoá bỏ
OK !! XONG RỒI NHÁ
 
Sửa lần cuối:

Vipchi2014

Thành viên
Tham gia
30/11/16
Bài viết
322
Tiếp theo là mod lắc khóa màn hình hay lắc xóa ram điện thoại...không hổ trợ miui 9 nhé.
Decom MiuisystemUI.apk và Settings.apk tất cả phải deodex nhé.
Vào Miuisystem/res\layout/status_bar.xml
Mở status_bar.xml ra tìm dòng này android:id="@id/callTimer" chép code này trên code đó
Mã:
<com.shake.HarlemShake android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="0.0dip" />
Chép code này vào đúng thư mục như đường dẩn nhé
https://www.mediafire.com/file/cqud91mr6vm0a96/SystemUI_7.5.11_andAfter.zip
Xong cái MiuisystemUI.apk
Tới cái Settings.apk tìm đường dẩn res\values\strings.xml mở strings.xml lên và thêm code này vào
Mã:
<string name="gestures_category">Gestures</string>
  <string name="Advance_Clearing_RAM">Shake gestures</string>
  <string name="shake_to_clear_ram_title">Clearing RAM</string>
  <string name="shake_to_clear_ram_sum">Shake device for clearing RAM</string>
  <string name="shake_to_lock_title">Lock screen</string>
  <string name="shake_to_lock_sum">Shake device for lock screen</string>
Mở tiếp res/value-vi/strings.xml mở strings.xml lên thêm này vào
Mã:
<string name="gestures_category">Cử chỉ</string>
  <string name="Advance_Clearing_RAM">Lắc cử chỉ</string>
  <string name="shake_to_clear_ram_title">Xóa RAM</string>
  <string name="shake_to_clear_ram_sum">Lắc xóa RAM</string>
  <string name="shake_to_lock_title">Khóa màn hình</string>
  <string name="shake_to_lock_sum">Lắc khóa màn hình</string>
Tiếp theo vào đường dẩn res\xml\display_settings.xml mở display_settings lên và thêm code này vào trên một dòng cuối cùng
Mã:
<PreferenceCategory android:title="@string/gestures_category" />
  <PreferenceScreen android:title="@string/Advance_Clearing_RAM" android:key="shake_clear_ram" android:fragment="com.android.settings.shake.ShakeRam" />
Xong tải về cái này chép đúng theo đường dẩn
https://www.mediafire.com/file/jbol1dp1q74cir7/Settings.zip
Xong recompe lại chép vào system chổ củ nhé.
Screenshot_2017-12-15-17-58-48-493_com.android.settings.png
Screenshot_2017-12-15-17-58-51-149_com.android.settings.png
 
Sửa lần cuối:

phan_tq

Thành viên
Tham gia
19/2/16
Bài viết
280
Mình sẻ hướng dẩn mod một số code trên miui 8.1 nếu ai 8.2 hay 8.5 có thể tham khảo hay mod thử.
Lưu ý: nếu mod cần sửa smail thì cần deodex còn ko sửa smail thì ko cần deodex và biết dùng apktool nhé !
1.mod Miuisystemui.apk
- mod loại bỏ thanh trược độ sáng:
Decompile Miuisystemui.apk ra mở theo đường dẩn:
MiuiSystemUI\res\layout\status_bar_expanded_single_page.xml
Tìm code này
Mã:
<include android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="@dimen/single_page_brightness_panel_height" android:layout_marginBottom="@dimen/single_page_brightness_panel_bottom" layout="@layout/status_bar_expanded_brightness_panel" />
Và sửa lại
Mã:
<include android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="@dimen/single_page_brightness_panel_height" android:layout_marginBottom="@dimen/single_page_brightness_panel_bottom" layout="@layout/status_bar_expanded_brightness_panel" />
Vào tiếp Miuisystemui/res/values/dimens
Tìm và sửa lại code này thế này
Mã:
<dimen name="single_page_brightness_panel_height">13.0dip</dimen>
Lưu ý chổ 13.0dip là độ cao của bảng thông báo thanh trược sáng
Xong lưu lại hết và Recompile chép vào chổ củ system.
View attachment 48498

2 mod xem wifi mật khẩu đả nhập trước đó
Decompile Settings.apk
Theo đường dẩn tìm settings/res/xml/wifi_setting.xml
Tìm code
Mã:
<Preference android:persistent="false" android:title="@string/advanced_settings" android:fragment="com.android.settings.wifi.AdvancedWifiSettings" />
Và chép dưới nó code này
Mã:
<PreferenceScreen android:title="@string/pwifi_title" android:key="pwifi">
    <intent android:targetPackage="wilk.wifi.pwd" android:action="android.intent.action.MAIN" android:targetClass="wilk.wifi.pwd.ui.MainActivity" />
  </PreferenceScreen>
Và kết quả sẻ như thế này
Mã:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PreferenceScreen android:title="@string/wifi_settings_category"
 xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <CheckBoxPreference android:title="@string/wifi_enable" android:key="wifi_enable" android:order="1" />
  <PreferenceCategory android:title="@string/wifi_settings_category" android:key="wifi_settings" android:order="100">
    <CheckBoxPreference android:persistent="false" android:title="@string/wifi_notify_open_networks" android:key="notify_open_networks" android:summary="@string/wifi_notify_open_networks_summary" />
    <CheckBoxPreference android:persistent="false" android:title="@string/wifi_enable_data_and_wifi_roam" android:key="enable_data_and_wifi_roam" android:summary="@string/wifi_enable_data_and_wifi_roam_summary" />
    <Preference android:persistent="false" android:title="@string/saved_wifi" android:key="saved_wifi" android:fragment="com.android.settings.wifi.MiuiSavedAccessPointsWifiSettings" />
    <Preference android:persistent="false" android:title="@string/advanced_settings" android:fragment="com.android.settings.wifi.AdvancedWifiSettings" />
    <PreferenceScreen android:title="@string/pwifi_title" android:key="pwifi">
    <intent android:targetPackage="wilk.wifi.pwd" android:action="android.intent.action.MAIN" android:targetClass="wilk.wifi.pwd.ui.MainActivity" />
  </PreferenceScreen>
  </PreferenceCategory>
</PreferenceScreen>
Tiếp theo vào settings/res/values/stings.xml thêm code này dưới cùng và trên code </resources>
Mã:
<string name="pwifi_title">Passwords</string>
Muốn có tiếng việt thì settings/res/values-vi/stings.xml thêm code này dưới cùng và trên code </resources>
Mã:
<string name="pwifi_title">Mật khẩu wifi đã kết nối</string>
Lưu lại hết và Recompile lại trưa xong nhé tải file này về https://www.mediafire.com/file/pftwscwh01p6aox/WifiSave.zip
giải nén ra chép wifisave vào priv-app set quyền thư mục 0755 file 0644 là dc.
View attachment 48496 View attachment 48497
Cái này làm sao để App wifisave.apk nó chạy đấy bác
 

VoicAloid

Thành viên
Tham gia
11/2/17
Bài viết
104
Bác ơi khúc giải nén ra chép wifi save vào priv app ko đc bác ơi, nó ko có chữ sao chép

Gửi từ Redmi Note 4 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 

Vipchi2014

Thành viên
Tham gia
30/11/16
Bài viết
322
Bác ơi khúc giải nén ra chép wifi save vào priv app ko đc bác ơi, nó ko có chữ sao chép

Gửi từ Redmi Note 4 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Bác sao chép bằng gì thế dùng root explore ấy hay biết dùng xplore củng dc nếu biết dùng và máy đả root
 

VoicAloid

Thành viên
Tham gia
11/2/17
Bài viết
104
E làm theo bác hết rồi, bị cài đặt đã dừg lại :(

Gửi từ Redmi Note 4 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 

Vipchi2014

Thành viên
Tham gia
30/11/16
Bài viết
322
Có zalo ko có thì ib tôi 0918.443.565 tôi giúp cho
 

Vipchi2014

Thành viên
Tham gia
30/11/16
Bài viết
322
File cài đặt bác đóng gói lại sign bằng apktool luôn ak...hay sao
 

Vipchi2014

Thành viên
Tham gia
30/11/16
Bài viết
322
Nếu mod file hệ thống ko nên sign bằng apktool dc mà phải dùng xpoler bug cái apk gốc bác mod và copy 1 mục META-INF và 1 fileAndroidManifest.xml qua bên file mod là ok ko bị lổi...
 
Top