Thảo luận Cần Gcam hoàn hảo cho RMN5, cam trước có HDR