Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

redminote 7

  1. T

    Offline HELP . Android Newbie User.

    Chào các bác. Em sn 95. Lần đầu sdung HDH Android, lần đầu xài Xiaomi và rất Gà công nghệ. Hiện e đang bị những rắc rối liên quan vde bảo mật trên dt Android, Qly Google Account, Giải quyết Leaking Phone numbers. Qly connectivities trên phone. Em đã đến nhiều nơi, kể cả nơi e mua máy (e k tiện...
Top