Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Recent Content by TrungHieuchhp

  1. T

    Hỏi & Đáp xiaomi redmi 5+ đơ cảm ứng

    Mình dùng ROM nguyên bản china mà thỉnh thoảng cũng bị đơ cảm ứng đặc biệt là. Thao tác vuốt giống kiểu IP X ấy. Nhiều khả năng là do bản ROM chưa thực sự stable
Top