Các thiết bị khác

th_sticky_threads

th_normal_threads